جمعه ی ساکت...

جمعه ی ساکت
جمعه ی متروک
جمعه ی چون کوچه ها کهنه غم انگیز
جمعه ی اندیشه های تنبل بیمار
جمعه ی خمیازه های موذی کشدار
جمعه ی بی انتظار
جمعه ی تسلیم
خانه ی خالی
خانه ی دلگیر
خانه ی در بسته بر هجوم جوانی
خانه ی تاریکی و تصور خورشید
خانه ی تنهایی و تفال و تردید
خانه ی پرده کتاب گنجه تصاویر
آه چه آرام و پر غرور گذر داشت
زنگی من چو جویبار غریبی
در دل این جمعه های ساکت متروک
در دل این خانه های خالی دلگیر
آه چه آرام و پر غرور گذر داشت....

/ 0 نظر / 7 بازدید